Leisztner Roland Projects

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
About Us

Lokalita:

 • hledání a vytipování objektů, nemovitostí
 • jednání  s prodejci, právní, znalecké, ekonomické, architektonické a znalecké analýzy
 • komplexní zajištění procesu převodu

Funkčnost:

 • analýza trhu, koncepce využití budov, koncepce rozdělení nemovitosti
 • maximalizace výnosů projektu,
 • koordinace a zajištění budoucích nájemců event. budoucích kupujících

Realizace:

 • zajištění transparentních nabídek pro výstavbu a rekonstrukce
 • zajištění a koordinace architektonických, projekčních a inženýrských prací
 • zajištění a koordinace stavebních prací
 • režie předání objektů do užívání

Správa:

 • koordinace a zabezpečení prací v garanční lhůtě výstavby
 • komplexní správa budov
 • průběžné ocenění tržní hodnoty realizovaného projektu
 • průběžný průzkum trhu při konkurenčních projektech
 • ekonomické optimalizace výnosů a rezerv
 • péče o nájemce a partnery

Locality:

 • searching and evaluating buildings and properties
 • negotiations with sellers, legal, economic, architectural and expert analysis
 • complete arrangement of the transfer process

Functionality:

 • market analysis, concept of the building use, concept of the property division
 • maximization of project revenues
 • coordination and securing of prospective tenants or prospective buyers

Implementation:

 • securing suitable offers for construction and reconstruction
 • securing and coordination of architectural, design and engineering works
 • securing and coordination of construction works
 • directing the transfer of buildings for their use

Management:

 • coordination and safeguarding of work during the construction guarantee period
 • complete management of buildings
 • continuous evaluation of the implemented project’s market value
 • continuous research of market for competing projects
 • economic optimization of revenues and reserves
 • providing care for tenants and partners
About Us | Contact Us | © 2005 Leisztner Roland